Dzienis Paweł, Zmiany w uzasadnianiu orzeczeń po nowelizacji KPC

Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el. 2019
Status: Nieaktualny
Autor:

Zmiany w uzasadnianiu orzeczeń po nowelizacji KPC

Sporządzanie uzasadnień orzeczeń, a zwłaszcza wyroków stanowi istotną część obowiązków sędziego, która jest bardzo pracochłonna i czasochłonna. Ustawa z 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw wprowadza liczne uproszczenia na tym polu, mając na celu dostosowanie prawa do potrzeb praktyki sądowej oraz ogólne usprawnienie przebiegu postępowań cywilnych. Zmiany w zakresie uzasadniania orzeczeń są różnorodne, począwszy od przywrócenia opłaty od wniosku o sporządzenie i doręczenie orzeczenia z uzasadnieniem, przez wprowadzenie możliwości uzasadnienia w części aż do rezygnacji ze sporządzania z urzędu uzasadnień postanowień wydawanych na posiedzeniach niejawnych. Nowe regulacje przewidują też odrębności w uzasadnianiu orzeczeń wydawanych w postępowaniach uproszczonym, nieprocesowym i odwoławczym. Regulacją o fundamentalnym znaczeniu oddającym istotę komentowanych zmian jest art. 3271 § 2 k.p.c., w którym zawarty jest legalny wymóg „zwięzłości uzasadnienia”.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX