Siwiec Maciej, Zmiany w przeprowadzeniu przez NFZ kontroli działalności świadczeniodawców

Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el. 2018
Status: Nieaktualny
Autor:

Zmiany w przeprowadzeniu przez NFZ kontroli działalności świadczeniodawców

28.02.2019 r. opublikowana została ustawa z 21.02.2019 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw – dalej z.u.ś.o.z. Ustawa zmieniająca reguluje przede wszystkim tematykę prowadzenia przez NFZ kontroli, zaś niniejsze omówienie przedstawia najważniejsze z wprowadzanych zmian. Pozostałe zakresy tematyczne zawarte w ustawie zmieniającej (m.in. ratownictwo, przepisy dotyczące sieci szpitali) nie będą omawiane. Przepisy dotyczące zasad prowadzenia kontroli wchodzą w życie pierwszego dnia miesiąca następującego po upływie trzech miesięcy od dnia ogłoszenia, w praktyce więc przepisy będą obowiązywały od 1.06.2019 r. Ze względu na to, że przedmiotowe przepisy nie były jeszcze stosowane w praktyce, niniejsze omówienie ma charakter poglądowy, zaś dopiero praktyka stosowania przepisów ustawy zmieniającej pozwoli na dokładny opis przewidzianych w niej mechanizmów.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX