Rzewuski Maciej, Zmiany w postępowaniu egzekucyjnym w związku z nowelizacją KPC 2023

Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el. 2023
Status: Aktualny
Autor:

Zmiany w postępowaniu egzekucyjnym w związku z nowelizacją KPC 2023

Wprowadzenie

Przepisy regulujące egzekucję sądową zostały po raz kolejny znowelizowane, tym razem ustawą z 9.03.2023 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw. Zmiany w przedmiotowym zakresie mają istotne znaczenie nie tylko dla uczestników postępowania egzekucyjnego, lecz także dla organów egzekucyjnych. Wskazana nowelizacja cywilnego postępowania egzekucyjnego jest obszerna. Ustawodawca zdecydował się zmienić wiele dotychczasowych uregulowań, zwłaszcza tych, które budziły w praktyce wątpliwości interpretacyjne. Wprowadzono też nowe instytucje prawne, jak np. „fundusz żelazny”. Niektóre zmiany mają natomiast charakter jedynie porządkowy.

Z uwagi na szerokie ramy nowelizacji przedmiotem opracowania będzie analiza tylko wybranych, choć niewątpliwie ważkich, zmian w zakresie postępowania egzekucyjnego, wprowadzonych do ustawy z 17.11.1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego – dalej k.p.c. – mocą noweli z 9.03.2023 r.

1.Istota i cel postępowania egzekucyjnego

Cywilne postępowanie egzekucyjne utożsamiane...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX