Bartosiewicz Adam, Zmiany w podatku od towarów i usług od dnia 1 grudnia 2008 r. - obrót krajowy

Komentarze praktyczne
Opublikowano: ABC
Status: Nieaktualny, stan prawny na: 31 marca 2009 r.
Autor:

Zmiany w podatku od towarów i usług od dnia 1 grudnia 2008 r. - obrót krajowy

Z dniem 1 grudnia 2008 r. (częściowo z dniem 1 stycznia 2009 r.) nastąpiła istotna nowelizacja przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług - dalej u.p.t.u.. Nowelizacja powyższa została dokonana ustawą z dnia 6 listopada 2008 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw. Jest to druga „duża” nowelizacja przepisów u.p.t.u. w jej historii.

Obok zmian jakie dotyczyły obrotu z zagranicą, istotna część zmian związana jest z obrotem w kraju, bądź też odnosi się ogólnie do podatników (niezależnie od tego, czy wykonują oni czynności w Polsce, czy też w transakcjach z zagranicą). Niniejszy komentarz omawia właśnie te zmiany.

Uwaga: jeśli w tekście wyraźnie nie zaznaczono inaczej, to znaczy, że dane zmiany wchodzą w życie z dniem 1 grudnia 2008 r.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX