Prasałek Jan, Zmiany w elektronicznym postępowaniu upominawczym w ramach nowelizacji kodeksu postępowania cywilnego

Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el. 2019
Status: Aktualny
Autor:

Zmiany w elektronicznym postępowaniu upominawczym w ramach nowelizacji kodeksu postępowania cywilnego

1.Elektroniczne postępowanie upominawcze

Elektroniczne postępowanie upominawcze (EPU) jest jednym z postępowań odrębnych określonych w tytule VII ustawy z 17.11.1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego – dalej k.p.c. Postępowanie to regulują art. 50528–50539 k.p.c. Ten tryb postępowania dostępny jest dla stron od 1.01.2010 r. Wprowadzenie postępowania elektronicznego miało na celu odciążenie tradycyjnych sądów w sprawach drobnych roszczeń pieniężnych, dochodzonych zwłaszcza przez wierzycieli masowych. Sądem właściwym do rozpoznawania spraw w tym trybie jest Sąd Rejonowy Lublin-Zachód w Lublinie.

Elektroniczne postępowanie upominawcze, od czasu wejścia w życie przepisów, ulegało licznym zmianom. Ustawaz 4.07.2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw – dalej z.k.p.c. – dokonała istotnych zmian w dotychczasowej procedurze EPU. Zgodnie z uzasadnieniem projektu zmiany mają na celu usprawnienie procedury elektronicznej i odciążenie sądów tradycyjnych od konieczności kontynuowania postępowań...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX