Łyjak Grzegorz, Zmiany w dozorze technicznym na 2019 r.

Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el. 2018
Status: Aktualny
Autor:

Zmiany w dozorze technicznym na 2019 r.

1.01.2019 r. weszła w życie ustawa z 9.11.2018 r. o zmianie ustawy o dozorze technicznym. Głównym celem zmian ustawy z 21.12.2000 r. o dozorze technicznym – dalej u.d.t. – jest wprowadzenie rozwiązań prawnych sprzyjających zwiększeniu bezpieczeństwa przy eksploatowaniu urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu oraz zmniejszeniu obciążeń administracyjnych podmiotów gospodarczych, dla których uprawnienia i obowiązki wynikają ze wspomnianej ustawy. Zmiany mają bardzo istotne znaczenie, gdyż jednostki dozoru technicznego realizują zadania ustawowe mające na celu zapewnienie bezpiecznego funkcjonowania urządzeń technicznych. Działania w tym zakresie mają bezpośrednie przełożenie na bezpieczeństwo podmiotów eksploatujących urządzenia techniczne, obsługujących, konserwujących, naprawiających, modernizujących, ale przede wszystkim osób postronnych, często nieświadomych istnienia w ich otoczeniu funkcjonujących urządzeń technicznych.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX