Partyk Aleksandra, Partyk Tomasz, Zmiana przepisów dotyczących rejestracji wniosków o wydanie klauzuli wykonalności - skutki dla praktyki

Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el. 2022
Status: Aktualny
Autorzy:

Zmiana przepisów dotyczących rejestracji wniosków o wydanie klauzuli wykonalności - skutki dla praktyki

I.Wprowadzenie

1. Z dniem 1.01.2022 r. weszły w życie istotne zmiany w zakresie rejestracji wniosków o nadanie klauzuli wykonalności. Nowelizacja została wprowadzona zarządzeniem Ministra Sprawiedliwości z 30.12.2021 r. zmieniającym zarządzenie w sprawie organizacji i zakresu działania sekretariatów sądowych oraz innych działów administracji sądowej (Dz.Urz. MS poz. 328).

2. Jak wynika z art. 148 § 1ustawy z 27.07.2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych – dalej p.u.s.p. – Minister Sprawiedliwości określi, w drodze zarządzenia, organizację i zakres działania sekretariatów sądowych oraz innych działów administracji sądowej, sposób zapewnienia obsługi kancelaryjnej postępowań sądowych, w tym stosowane urządzenia ewidencyjne i podział spraw na kategorie, a także kategorie pracowników sądowych obowiązanych do noszenia stroju urzędowego lub oznak i warunki ich przydziału, uwzględniając potrzebę zapewnienia prawidłowej obsługi administracyjnej i kancelaryjnej sądów oraz potrzebę wprowadzenia podziału...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX