Zmiana decyzji w sprawie prawa do świadczeń rodzinnych – ujęcie praktyczne – narzędzia - OpenLEX

Bochenek Michał, Zmiana decyzji w sprawie prawa do świadczeń rodzinnych – ujęcie praktyczne – narzędzia

Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el. 2019
Status: Nieaktualny
Autor:

Zmiana decyzji w sprawie prawa do świadczeń rodzinnych – ujęcie praktyczne – narzędzia

1.Wstęp

Podstawę prawną rozważań podjętych w niniejszym komentarzu praktycznym stanowi przepis art. 32 ust. 1ustawy z 28.11.2003 r. o świadczeniach rodzinnych – dalej u.ś.r. Tematyka tytułowego zagadnienia jest dla praktyki działania pracowników obsługujących organy właściwe w spawach świadczeń rodzinnych (w tym ośrodków pomocy społecznej) istotna, trudna oraz budząca często wątpliwości interpretacyjne. Dylematy pracowników w stosowaniu prawa materialnego – ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz wykorzystania procedury administracyjnej poprzedzającej wydanie orzeczenia w konkretnej sprawie wynikają przede wszystkim z zawiłości stanów faktycznych, będących następstwami zmian w sytuacji rodzinnej lub dochodowej strony lub rodziny pobierającej świadczenia rodzinne. Nie do rzadkości należą przypadki, gdy członek rodziny nabył prawo do świadczeń rodzinnych w innym państwie w związku ze stosowaniem przepisów o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego albo osoba nienależnie pobrała świadczenie...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX