Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el. 2019
Status: Aktualny
Autor:

Zgoda na opiekę zdrowotną nad uczniami w szkole

W roku szkolnym 2019/2020 weszły w życie 12.09.2019 r. przepisy ustawy z 12.04.2019 r. o opiece zdrowotnej nad uczniami – dalej u.o.z.u. Ustawa ta wprowadziła szczególny tryb wyrażania zgody i sprzeciwu na objęcie uczniów opieką zdrowotną finansowaną ze środków publicznych na podstawie umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia (NFZ). Przepisy te stanowią wyjątek (lex specialis) i mają pierwszeństwo zastosowania wobec ogólnych zasad wyrażania zgody i sprzeciwu na udzielanie świadczeń medycznych na podstawie ustawy z 6.11.2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta – dalej u.p.p. Dopiero w zakresie nieuregulowanym w nowej ustawie (jeżeli jej przepisy nie stanowią inaczej) do wyrażania zgody na sprawowanie opieki zdrowotnej nad uczniami stosuje się przepisy ustawy o prawach pacjenta (art. 7 ust. 6 u.o.z.u. i art. 15 u.p.p.).

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX? Zamów prezentację