Ostapski Adam, Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu lub poza miejscem sprzedaży - zagadnienia proceduralne

Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el. 2016
Status: Aktualny
Autor:

Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu lub poza miejscem sprzedaży - zagadnienia proceduralne

W komentarzu praktycznym omówiono w szczególności takie kwestie jak sposób wszczęcia postępowania administracyjnego w przedmiocie udzielenia zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, elementy wniosku o wydanie zezwolenia i jego załączniki, wniesienie opłaty za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych przed jego wydaniem oraz współdziałanie przy wydawaniu zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych organu zezwalającego z gminną komisją rozwiązywania problemów alkoholowych.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX