Kozłowski Marcin, Zbywanie gruntów pod śródlądowymi wodami stojącymi Skarbu Państwa w praktyce notarialnej

Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el. 2018
Status: Nieaktualny
Autor:

Zbywanie gruntów pod śródlądowymi wodami stojącymi Skarbu Państwa w praktyce notarialnej

W niniejszym opracowaniu przedstawiono istotę ustawowego prawa pierwokupu przysługującego Skarbowi Państwa w stosunku do nieruchomości obejmujących grunt pokryty śródlądowymi wodami stojącymi na podstawie przepisów Prawa wodnego. Wskazano w nim na zasady obowiązujące przy wykonywaniu tego prawa oraz na przedmiot i treść umów sprzedaży nieruchomości obejmujących grunty pokryte śródlądowymi wodami stojącymi, wobec których Skarbowi Państwa przysługuje ustawowe prawo pierwokupu. W celu usunięcia wątpliwości interpretacyjnych w zakresie jednoznacznego ustalenia, które wody należy uznać za wody stojące, przedstawiono procedurę ustalania charakteru wód.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX