Śliwka Marcin, Zbiorowe prawa pacjentów w decyzjach Rzecznika Praw Pacjenta oraz orzecznictwie sądów administracyjnych

Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el. 2018
Status: Nieaktualny
Autor:

Zbiorowe prawa pacjentów w decyzjach Rzecznika Praw Pacjenta oraz orzecznictwie sądów administracyjnych

Problematyka postępowania dotyczącego naruszenia zbiorowych praw pacjenta została uregulowana w ustawie z 6.11.2008 r. o prawach pacjenta oraz Rzeczniku Praw Pacjenta. Z pola widzenia nie należy również tracić ustawy z 27.08.2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz rozporządzenia Ministra Zdrowia z 6.04.2020 r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania – dalej r.d.m.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX