Lewandowski Tomasz, Zażalenie w ogólnym postępowaniu administracyjnym – terminy i tryb wnoszenia zażaleń, samokontrola, zażalenie na bezczynność, „zażalenie niesamoistne”

Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el. 2012
Status: Aktualny
Autor:

Zażalenie w ogólnym postępowaniu administracyjnym – terminy i tryb wnoszenia zażaleń, samokontrola, zażalenie na bezczynność, „zażalenie niesamoistne”

Komentarz wyjaśnia instytucję zażalenia w ogólnym postępowaniu administracyjnym. W publikacji omówiono zagadnienia związane z terminami i trybem wnoszenia zażaleń oraz z możliwością stosowania samokontroli przez organ I instancji. Autor omawia również instytucję tzw. zażalenia niesamoistnego. Podczas omawiania wskazanego zagadnienia szczególną uwagę zwrócono na orzecznictwo wojewódzkich sądów administracyjnych i Naczelnego Sądu Administracyjnego jako źródło wskazówek do rozwiązywania powstałych w praktyce wątpliwości i problemów.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX