Paszkowski Artur, Zawieranie umów pomiędzy podmiotami prowadzącymi apteki a NFZ na wydawanie refundowanego leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego na receptę

Komentarze praktyczne
Opublikowano: ABC
Status: Nieaktualny, stan prawny na: 30 września 2018 r.
Autor:

Zawieranie umów pomiędzy podmiotami prowadzącymi apteki a NFZ na wydawanie refundowanego leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego na receptę

Komentarz niniejszy dotyczy kwestii związanych z koniecznością zawierania umów na wydawanie refundowanego leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego na receptę pomiędzy podmiotami prowadzącymi aptekę a Narodowym Funduszem Zdrowia. Obowiązek powyższy wynika z faktu uchwalenia w dniu 12 maja 2011 r. ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych. W jej wykonaniu minister właściwy do spraw zdrowia wydał w dniu 8 grudnia 2011 r. rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów na realizację recept oraz ramowego wzoru umowy na realizację recept. Uwzględniając powyższe komentarz omawia także podstawowe założenia rozporządzenia, tym bardziej istotne, że problematyka objęta zakresem interwencji normodawcy nie była dotychczas uregulowana przez przepisy prawa powszechnie obowiązującego.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX