Lesińska Joanna, Zawieranie umów na czas określony z nauczycielami i pracownikami niepedagogicznymi w publicznych i niepublicznych jednostkach oświatowych

Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el. 2016
Status: Aktualny
Autor:

Zawieranie umów na czas określony z nauczycielami i pracownikami niepedagogicznymi w publicznych i niepublicznych jednostkach oświatowych

W pierwszym kwartale 2016 r. modyfikacji uległy zasady ogólne dotyczące umów o pracę na czas określony, a od roku szkolnego 2019/2020 zostały wprowadzone nowe zasady zawierania z nauczycielami niektórych umów terminowych. Kolejne zmiany weszły w życie od 1.09.2022 r., z uwagi na wprowadzenie znacznych modyfikacji w systemie awansu zawodowego nauczycieli oraz od 26.04.2023 r w związku z uzupełnieniami treści oraz wypowiadaniem umów terminowych.

Opracowanie szczegółowo omawia zakres stosowania przepisów do pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych publicznych i niepublicznych przedszkoli, szkół oraz placówek oświatowych, maksymalny okres trwania umów na czas określony oraz dopuszczalne odstępstwa od tej reguły, a także zmodyfikowane zasady wypowiadania umów. Komentarz ponadto prezentuje wpływ nowelizacji z 2016 r. na umowy na czas określony zawarte i nierozwiązane przed jej wejściem w życie oraz znaczenie już zakończonych umów dla nowych umów o pracę zawartych w oparciu o nowe regulacje. Opracowanie można w szczególności polecać dyrektorom oraz nauczycielom i niepedagogicznym pracownikom publicznych i niepublicznych jednostek oświatowych.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX