Molis Janusz, Zawarcie umowy kredytu przez małżonka pozostającego we wspólności majątkowej małżeńskiej

Komentarze praktyczne
Opublikowano: ABC
Status: Aktualny
Autor:

Zawarcie umowy kredytu przez małżonka pozostającego we wspólności majątkowej małżeńskiej

Komentarz omawia zagadnienie umowy kredytu zawartej przez jednego ze współmałżonków na tle rozstrzygnięć Sądu Najwyższego. Zgodnie z orzecznictwem w czasie trwania wspólności majątkowej do uzyskania kredytu przez jednego ze współmałżonków wymagana jest zgoda drugiego współmałżonka. Umowę uważa się za nieważną, gdy jeden ze współmałżonków odmawia potwierdzenia zawartej umowy lub nie potwierdza jej w terminie

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX