Filipowicz Tomasz, Sypnicki Adrian , Zawarcie przez jst umowy inwestycyjnej związanej z zajęciem pasa drogowego w celu umieszczenia urządzeń niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego

Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el. 2019
Status: Aktualny
Autorzy:

Zawarcie przez jst umowy inwestycyjnej związanej z zajęciem pasa drogowego w celu umieszczenia urządzeń niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego

Umowa inwestycyjna może przyczynić się do rozwoju infrastruktury technicznej mającej na celu zaspokajanie zbiorowych potrzeb danej wspólnoty samorządowej. Przepisy nakładają na jednostki samorządu terytorialnego – dalej j.s.t. – kilka obowiązków, które muszą zostać dopełnione, aby możliwe było zawarcie jej w sposób zgodny z prawem, jednak nie mają one zbyt rygorystycznego charakteru. Dzięki temu umowy inwestycyjne powinny mieć istotne znaczenie w realizacji interesu publicznego z wykorzystaniem możliwości i doświadczeń podmiotów działających na rynku.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX