Wojtczak Bogusława, Zatrudnianie nauczycieli w placówkach niepublicznych

Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el. 2018
Status: Aktualny
Autor:

Zatrudnianie nauczycieli w placówkach niepublicznych

Przedszkola, szkoły i placówki niepubliczne działają w systemie oświaty w oparciu o ustawę z 14.12.2016 r. – Prawo oświatowe – dalej u.p.o. Część przepisów dotyczących szkół publicznych obowiązuje także szkoły niepubliczne, a kolejne zmiany w prawie oświatowym rozszerzają zakres stosowania tych przepisów w szkołach niepublicznych. Poniższe opracowanie zawiera informacje dotyczące zatrudniania nauczycieli: przegląd obecnie obowiązujących przepisów oraz zmiany wprowadzone od 1 września 2018 r. mocą ustawy z 27.10.2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych– dalej u.f.z.o. W niepublicznych przedszkolach, niepublicznych szkołach i placówkach niepublicznych nauczyciele nie mogą między inny świadczyć pracy na podstawie umów cywilnoprawnych oraz w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, z wyjątkiem przypadków wskazanych w ustawie – Karta Nauczyciela. Nauczyciele są zatrudniani na umowę o pracę na podstawie ustawy z 26.06.1974 r. – Kodeks pracy– dalej k.p.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX