Sługocka Martyna, Zasady wywłaszczania nieruchomości pod drogi

Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el. 2021
Status: Aktualny
Autor:

Zasady wywłaszczania nieruchomości pod drogi

Prawo własności jest chronione przez art. 21 ust. 1 ustawy z 2.04.1997 r. – Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej – dalej Konstytucja. Prawo to jednak nie jest prawem chronionym bezwzględnie, gdyż art. 64 ust. 1 Konstytucji dopuszcza możliwość jego ograniczenia, gdy następuje ono w ustawie i w zakresie, w jakim nie narusza istoty prawa własności, a więc poszanowania zasady proporcjonalności wyrażającej się zakazem nadmiernej w stosunku do chronionej wartości ingerencji w sferę praw i wolności. Tzw. specustawa drogowa służy realizacji celu publicznego, jakim jest budowa dróg publicznych. W komentarzu omówiono zasady wywłaszczania nieruchomości pod drogi oraz prawa przysługujące właścicielom działek objętych tymi inwestycjami.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX