Zasady wyceny wybranych ograniczonych praw rzeczowych i zobowiązaniowych - OpenLEX

Ratajszczak Artur, Zasady wyceny wybranych ograniczonych praw rzeczowych i zobowiązaniowych

Komentarze praktyczne
Opublikowano: ABC
Status: Aktualny
Autor:

Zasady wyceny wybranych ograniczonych praw rzeczowych i zobowiązaniowych

Zgodnie z art. 46 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny – dalej k.c., nieruchomościami są części powierzchni ziemskiej stanowiące odrębny przedmiot własności (grunty), jak również budynki trwale z gruntem związane lub części takich budynków, jeżeli na mocy przepisów szczególnych stanowią odrębny od gruntu przedmiot własności. Nieruchomości mogą być przedmiotem obrotu, podziału, scalenia i podziału, aportu jak również mogą być obciążane ograniczonymi prawami rzeczowymi i zobowiązaniowymi, w tym prawem najmu, dzierżawy, dożywocia itp. Obciążenie nieruchomości ograniczonymi prawami rzeczowymi oraz prawami zobowiązaniowymi winno być uwzględniane w wycenie nieruchomości.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX