Ćwiek Witold, Zasady udostępniania lasów – odpowiedzialność za naruszenie ustanowionych zakazów

Komentarze praktyczne
Opublikowano: ABC
Status: Nieaktualny, stan prawny na: 28 listopada 2022 r.
Autor:

Zasady udostępniania lasów – odpowiedzialność za naruszenie ustanowionych zakazów

Prezentowany komentarz dotyczy zagadnień związanych z gospodarką leśną w zakresie udostępniania lasów do korzystania powszechnego. Autor omawia w nim kwestie związane z konsekwencjami złamania ustalonych zakazów, w tym zakazu niszczenia urządzeń i obiektów gospodarczych, turystycznych i technicznych, znaków i tablic, rozgarniania i zbierania ściółki leśnej, wypasu zwierząt gospodarskich, biwakowanie poza miejscami wyznaczonymi przez właściciela lasu lub nadleśniczego, wybierania jaj i piskląt, niszczenie lęgowisk i gniazd ptasich, niszczenie legowisk, nor i mrowisk oraz płoszenia, ścigania, chwytania i zabijania dziko żyjących zwierząt. Podstawą rozważań autora są przepisy ustawy o lasach, kodeksu wykroczeń oraz kodeksu karnego.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX