Zasady techniki prawodawczej obowiązujące przy opracowywaniu statutu szkoły, przedszkola, jednostki oświatowej - OpenLEX

Piszko Agata, Zasady techniki prawodawczej obowiązujące przy opracowywaniu statutu szkoły, przedszkola, jednostki oświatowej

Komentarze praktyczne
Opublikowano: ABC
Status: Aktualny
Autor:

Zasady techniki prawodawczej obowiązujące przy opracowywaniu statutu szkoły, przedszkola, jednostki oświatowej

Celem publikacji jest zwrócenie uwagi na sposób opracowywania statutu z uwzględnieniem zasad techniki prawodawczej, co ma przede wszystkim przybliżyć metodologię stosowaną przy tworzeniu statutu, jak również obowiązkowe elementy, które składać się muszą na jego treść. W opracowaniu oprócz zagadnień teoretycznych zwrócono szczególną uwagę na praktyczne aspekty omawianej problematyki. Zapisy statutu mogą stwarzać wątpliwości w praktyce, przede wszystkim z uwagi na przedmiot regulacji. Statut określa prawa i obowiązki adresatów norm, aczkolwiek nie stanowią one przepisów prawa powszechnie obowiązującego. Dlatego też statuty nie podlegają jednolitym zasadom wykładni. Powyższe, zasygnalizowane wątpliwości i spostrzeżenia stanowią asumpt do podjęcia próby opracowania zasad, które należy przestrzegać przy opracowywaniu lub zmianach statutu, a bezpośrednią przyczyną jest obowiązek dostosowania dotychczasowych statutów do przepisów ustawy z 14.12.2016 r. – Prawo oświatowe. Publikacja ma stanowić narzędzie, które może zostać wykorzystane przy pracach nad nowelizacją statutu, zarówno z uwagi na wprowadzaną reformę ustroju szkolnego, jak i w przypadku, gdy taka konieczność pojawi się w przyszłości z innych przyczyn.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

| Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?