Bursztynowicz Michał, Zasady sytuowania budynków na działce po nowelizacji 2024 r.

Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el. 2023
Status: Aktualny
Autor:

Zasady sytuowania budynków na działce po nowelizacji 2024 r.

1 sierpnia 2024 r. wchodzą w życie zmienione przepisy rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie – dalej r.w.t. Wśród zmian znajdują się m.in. regulacje dotyczące sytuowania budynków. Prawodawca, walcząc z tzw. patodeweloperką, postanowił wprowadzić specjalne zasady sytuowania budynków wielorodzinnych oraz odległości w jakich można lokalizować budynki produkcyjne i magazynowe. W komentarzu omówiono przedmiotowe zmiany i ich wpływ na postępowanie w sprawie udzielenia pozwolenia na budowę, w tym wzajemną relację między komfortem mieszkańców, a interesami inwestorów.

(Uwaga! 29 marca 2024 r. opublikowano Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 27 marca 2024 r. w sprawie zmiany rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Rozporządzenie przewiduje zmianę w rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 27 października 2023 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Najnowsza nowelizacja ma na celu wydłużenie okresu vacatio legis nowelizacji rozporządzenia Wt. Zmianie ulegnie wyłącznie data wejścia w życie przedmiotowych przepisów z dnia 1 kwietnia 2024 r. na dzień 1 sierpnia 2024 r. Ten dodatkowy okres 4 miesięcy umożliwi poszczególnym podmiotom ukończenie prac nad projektami inwestycji, które są w toku.

Ściśle powiązane ze zmianą daty wejścia w życie całej nowelizacji rozporządzenia Wt są zmiany w treści poszczególnych przepisów rozporządzenia, a więc w § 56a ust. 2 pkt 2 oraz § 85a ust. 7. Tu również zmianie ulegnie data z dnia 1 kwietnia 2024 r. na dzień 1 sierpnia 2024 r.)

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX