Zasady ogłaszania aktów prawa miejscowego, przepisów porządkowych i aktów wewnętrznych - OpenLEX

Lewandowski Tomasz, Zasady ogłaszania aktów prawa miejscowego, przepisów porządkowych i aktów wewnętrznych

Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el. 2012
Status: Aktualny
Autor:

Zasady ogłaszania aktów prawa miejscowego, przepisów porządkowych i aktów wewnętrznych

Konstytucja RP w przepisie art. 88 wskazuje, że warunkiem wejścia w życie ustaw, rozporządzeń oraz aktów prawa miejscowego jest ich ogłoszenie. Jednocześnie Konstytucja RP stanowi, że zasady i tryb ogłaszania aktów normatywnych określa ustawa. W związku z tym, przepisy poszczególnych ustaw samorządowych, tj. ustawa o samorządzie gminnym, o samorządzie powiatowym oraz o samorządzie województwa, odsyłają odpowiednio w przepisie art. 42 u.s.g., art. 44 u.s.p. oraz art. 89 ust. 4 u.s.w. do regulacji zawartych w przepisach ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX