Urban Krzysztof, Warmińska-Friberg Ewa, Zasady nakładania kar na świadczeniodawców w związku z przepisywaniem leków

Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el. 2019
Status: Nieaktualny
Autorzy:

Zasady nakładania kar na świadczeniodawców w związku z przepisywaniem leków

1.Wstęp

Ustawa z 21.02.2019 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw dokonuje rewizji przepisów dotyczących realizacji funkcji kontroli przez publicznego płatnika świadczeń zdrowotnych. Podstawowe założenie wprowadzonych zmian to skupienie w jednym organie Narodowego Funduszu Zdrowia – Prezesie NFZ inicjacji i prowadzenia postępowań kontrolnych, co ma na celu ujednolicenie metodyki kwalifikowania praktyk świadczeniodawcy oraz osób uprawnionych do ordynacji, które uzasadniają nałożenie sankcji. Jednocześnie nowelizacja na nowo definiuje relację Funduszu oraz podmiotów kontrolowanych. Stworzone zostały nowe warunki, w których realizowane będą postępowania kontrolne przewidujące nowe uprawnienia kontrolerów Funduszu tworzących tzw. korpus kontrolerski. Tym nowym uprawnieniom zostały symetrycznie przypisane nowe gwarancje po stronie podmiotów kontrolowanych.

W obszarze preskrypcji produktów refundowanych sam mechanizm...

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access