Zasada walutowości, a prawo dewizowe - OpenLEX

Koralewski Michał, Zasada walutowości, a prawo dewizowe

Komentarze praktyczne
Opublikowano: ABC
Status: Aktualny
Autor:

Zasada walutowości, a prawo dewizowe

Zwiększająca się liczba transakcji walutowych w handlu międzynarodowym, a także coraz liczniejszy napływ cudzoziemców na terytorium kraju, połączone z przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej, wymusiły liberalizację zasad obrotu i płatności zarówno w walucie krajowej, jak również w walucie obcej. Zmiany zapoczątkowane akcesją Polski do Unii Europejskiej początkowo objęły przepisy ustawy – Prawo dewizowe, które uległy znacznej liberalizacji. Dopiero w ślad za tymi zmianami dokonano nowelizacji art. 358 k.c. poprzez odejście od klauzuli waluty polskiej na rzecz klauzuli efektywnej waluty. Wskazane zmiany urealniły możliwość dokonywania na terytorium Polski zapłaty w walucie obcej, a także określiły sposób określania wartości tejże waluty. W systemie prawa polskiego pozostawiono jednakże nieliczne ograniczenia w swobodnym obrocie wartościami dewizowymi, w tym poprzez regulowanie nimi zobowiązań pieniężnych. Ograniczenia te przybierają różnoraką postać, od obostrzeń prawa publicznego poprzez możliwość odmiennej regulacji bezpośrednio w treści stosunku zobowiązaniowego. Komentarz omawia zasadę walutowości w jej nowym brzmieniu.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX