Dzienis Paweł, Zarzut potrącenia po nowelizacji KPC

Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el. 2019
Status: Aktualny
Autor:

Zarzut potrącenia po nowelizacji KPC

Zarzut potrącenia jest jednym z ważniejszych elementów obrony pozwanego. Ustawa z 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw wprowadza nowe regulacje procesowe w odniesieniu do tej instytucji przede wszystkim w dodanym art. 2031 k.p.c. Przepis ten określa warunki formalne skutecznego zgłoszenia zarzutu potrącenia w procesie cywilnym we wszystkich sprawach, a nie tylko rozpoznawanych w postępowaniu w sprawach gospodarczych. Ograniczenia w zgłaszaniu procesowego zarzutu potrącenia mają na celu przyspieszenie postępowania i nie zamykają drogi do dochodzenia roszczeń w odrębnym procesie lub oparcia na zarzucie potrącenia powództwa przeciwegzekucyjnego. Dotychczas rozpoznawanie zarzutu potrącenia niejednokrotnie przekształcało proces o zapłatę roszczenia głównego w proces o zapłatę roszczenia zgłoszonego do potrącenia. Było tak z uwagi na konieczność przeprowadzania długotrwałego postępowania dowodowego, właśnie w celu wykazania zasadności tego zarzutu. Nowe regulacje mają temu zapobiegać i skracać drogę do wydania wyroku przesądzającego o zasadności powództwa.

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access