Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el. 2019
Status: Aktualny
Autor:

Zarządzanie ryzykiem i mechanizmy kontroli jako elementy kontroli zarządczej w zakresie zamówień publicznych w JST

1.Pojęcie kontroli zarządczej i jej elementy

Pojęcie kontroli zarządczej zostało zdefiniowane w art. 68 ust. 1 ustawy z 27.08.2009 r. o finansach publicznych, który stanowi, że: „Kontrolę zarządczą w jednostkach sektora finansów publicznych stanowi ogół działań podejmowanych dla zapewnienia realizacji celów i zadań w sposób zgodny z prawem, efektywny, oszczędny i terminowy”. Kontrolę zarządczą można interpretować zatem jako zespół działań służących zapewnieniu właściwego funkcjonowania jednostki sektora finansów publicznych. Jak wskazano w komunikacie nr 6 Ministra Finansów z 6.12.2012 r. w sprawie szczegółowych wytycznych dla sektora finansów publicznych w zakresie planowania i zarządzania ryzykiem (Dz.Urz. MF poz. 56) – dalej komunikat nr 6 – elementami kontroli zarządczej są:

a)

zarządzanie ryzykiem,

b)

środowisko wewnętrzne,

c)

mechanizmy kontroli,

d)

informacja i komunikacja,

e)

monitorowanie i ocena.

Wyjaśniono, że każdy z ww. elementów jest równie istotny i powiązany z pozostałymi. W tym miejscu należy jednak podkreślić, że w...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?