Mierzwińska-Lorencka Joanna, Zaostrzenie konsekwencji karnych popełnienia przestępstw przeciwko środowisku

Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el. 2022
Status: Aktualny
Autor:

Zaostrzenie konsekwencji karnych popełnienia przestępstw przeciwko środowisku

1.Wstęp

Z dniem 1.09.2022 r. weszła w życie ustawaz 22.07.2022 r. o zmianie niektórych ustaw w celu przeciwdziałania przestępczości środowiskowej – dalej nowelizacja. Ustawa przewiduje znacznie surowsze niż dotychczas kary za wyrządzanie szkód w środowisku, w tym – ułatwia karanie podmiotów zbiorowych. Celem regulacji jest dążenie do ochrony środowiska naturalnego przed szkodliwymi działaniami spełniającymi znamiona przestępstw lub wykroczeń przeciwko środowisku. Praktyka stosowania dotychczas obowiązującego prawa wskazuje – zdaniem projektodawcy – iż obecne sankcje karne są niewystarczające. Reakcja karna powinna odpowiadać stopniowi społecznej szkodliwości czynu, zawinienia oraz rzeczywistym względom prewencji ogólnej i indywidualnej. Przez zaproponowaną nowelizację projektodawca dąży do wyeliminowania niedoskonałości aktualnych regulacji prawnych. Ustawodawca wskazał także, że jednym z powodów zaostrzenia konsekwencji karnych popełnienia przestępstw przeciwko środowisku są negatywne skutki,...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX