Tetłak Karolina, Zamówienia publiczne a towary objęte mechanizmem odwrotnego obciążenia VAT

Komentarze praktyczne
Opublikowano: ABC
Status: Nieaktualny, stan prawny na: 27 lipca 2016 r.
Autor:

Zamówienia publiczne a towary objęte mechanizmem odwrotnego obciążenia VAT

Z dniem 1 lipca 2015 r. weszły w życie zmiany w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych – dalej u.p.z.p., związane z rozszerzeniem zastosowania mechanizmu odwróconego obciążenia podatkiem od towarów i usług. W celu zapewnienia większej skuteczności systemu VAT objęto tym mechanizmem kolejne towary, w obrocie którymi zdiagnozowano rosnącą skalę oszustw podatkowych. W niniejszym komentarzu dokonano analizy nowelizacji z perspektywy obowiązku informacyjnego ciążącego na wykonawcy zgodnie z nowym brzmieniem art. 91 ust. 3a zdanie drugie u.p.z.p. w zakresie powstania obowiązku podatkowego w VAT dla zamawiającego w związku z wyborem danej oferty. Szczegółowo omówiono konsekwencje niespełnienia tego obowiązku w świetle obowiązujących przepisów. Przedstawiono także obowiązki zamawiającego związane z zastosowaniem mechanizmu odwrotnego obciążenia VAT do towarów zaoferowanych przez wykonawcę. Wskazano również zakres uprawnień i obowiązków zamawiającego co do badania prawidłowości doliczenia VAT do ceny wskazanej w ofercie oraz możliwości zamieszczenia w specyfikacji istotnych warunków zamówienia zapisów uwzględniających nowe brzmienie art. 91 ust. 3a u.p.z.p. w celu otrzymania prawidłowo sporządzonych i wycenionych ofert.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX