Wilk Jakub, Zakaz propagowania komunizmu przez nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej - ograniczanie swobody organu stanowiącego gminy w nadawaniu nazw ulic

Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el. 2018
Status: Aktualny
Autor:

Zakaz propagowania komunizmu przez nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej - ograniczanie swobody organu stanowiącego gminy w nadawaniu nazw ulic

Ograniczanie swobody organu stanowiącego gminy w nadawaniu nazw ulic

[Komentarz do nowelizacji ustawy o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego]

Nowelizacja ustawy z dnia 1.12.2016 r. o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej – dalej u.z.p.k., która weszła w życie z dniem 7 stycznia 2018 r., wprowadziła regulacje, na mocy których: 1) zarządzenie zastępcze wojewody zmieniające nazwę ulicy podlega wykonaniu od dnia wejścia w życie, 2) umożliwiono zastępcze wykonanie zarządzenia zastępczego wojewody przez wojewodę, 3) uzależniono możliwość zmiany nazwy ulicy nadanej zarządzeniem zastępczym wojewody od uzyskania zgody wojewody i IPNu, 4) ograniczono możliwość zaskarżenia zarządzenia zastępczego wojewody. Niemniejszy komentarz opisuje konsekwencje prawne nowych regulacji.

1.Ustalenie terminu wykonalności zarządzeń zastępczych wojewody

Zgodnie z dotychczasową regulacją ustawy, gdy w terminie 3 miesięcy od dnia uprawomocnienia się rozstrzygnięcia...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX