Kaczorowska-Kossowska Iwona, Zakaz konkurencji w świetle nowelizacji ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych

Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el. 2018
Status: Aktualny
Autor:

Zakaz konkurencji w świetle nowelizacji ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych

Ustawa z 5.07.2018 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw – dalej z.u.ś.o.z., która weszła w życie 24.08.2018 r., stanowić miała realizację porozumienia Ministra Zdrowia z przedstawicielami Porozumienia Rezydentów Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Lekarzy zawartego 8.02.2018 r. Procedowana więc była z uwzględnieniem określonych w porozumieniu założeń, do których należało m.in. uzyskanie zwiększonej gratyfikacji w przypadku powstrzymania się od udzielania świadczeń tożsamych w innych podmiotach. Słowo „tożsamych” zniknęło z ostatecznej wersji ustawy, zastąpione systemem odesłań, wskutek czego część lekarzy nie jest w stanie stwierdzić, czy może zgodnie z prawem złożyć pracodawcy zobowiązanie o spełnieniu warunków do uzyskania podwyżki. Ich pracodawcy stają z kolei przed problemem, o jaką wysokość środków ubiegać się w tym celu od Narodowego Funduszu Zdrowia, to zaś za sprawą innej – drobnej, jak by się wydawało – zmiany, na jaką niefrasobliwie pozwolił sobie prawodawca w toku prac legislacyjnych.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX