Koralewski Michał, Zakaz konkurencji byłych wspólników spółek handlowych

Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el. 2015
Status: Nieaktualny
Autor:

Zakaz konkurencji byłych wspólników spółek handlowych

Komentarz poświęcony jest zagadnieniom związanym z ograniczeniem działalności konkurencyjnej byłych wspólników spółek handlowych, zarówno osobowych, jak i kapitałowych. W opracowaniu omówione zostaną zakazy wynikające z przepisów prawa publicznego, w szczególności ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, a także instytucja zakazu konkurencji po ustaniu stosunku pracy. Odrębnie przedstawione zostaną umowy i klauzule cywilnoprawne zawierane pomiędzy wspólnikami bądź w umowach spółek, a dotyczące całkowitego albo częściowego ograniczenia działalności konkurencyjnej po ustaniu więzi korporacyjnej.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX