Makowski Kamil, Trzcińska Diana, Zadania z zakresu ewidencji ludności oraz organy właściwe

Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el. 2017
Status: Nieaktualny
Autorzy:

Zadania z zakresu ewidencji ludności oraz organy właściwe

Podjęcie tematyki związanej z pozyskiwaniem, gromadzeniem, przechowywaniem, a w konsekwencji z udostępnianiem informacji dotyczących osób fizycznych nie może pomijać kwestii związanych z charakterystyką zadania publicznego polegającego na ewidencjonowaniu ludności. Problematyka opisu treści, jak też cech rodzajowych danego zadania publicznego stanowi istotny aspekt jego realizacji w praktyce. Charakter zadania umożliwia ustalenie m.in. organu właściwego do jego wykonania, zasięgu terytorialnego, na jakim zadanie to jest wykonywane, a co najważniejsze – trybu i sposobu jego finansowania, jak również procedury zabezpieczania niezbędnych środków przewidzianych na ten cel. Niezależnie od teoretycznego podejścia do niektórych ze wskazanych wyżej problemów ich praktyczne skutki są bezpośrednią konsekwencją przyjętych rozwiązań.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX