Lewandowska Kamila, Lewandowski Tomasz, Zadania powiatu w zakresie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego

Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el. 2019
Status: Aktualny
Autorzy:

Zadania powiatu w zakresie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego

1.Wprowadzenie

Ustawa z 5.08.2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej – dalej: u.n.p.p., umożliwia obywatelom dostęp do uzyskania nieodpłatnej pomocy prawnej w zakresie i na zasadach określonych ustawą. Nieodpłatna pomoc prawna finansowana jest przez państwo, a osobą uprawnioną do skorzystania z pomocy od 1.01.2019 r. jest osoba, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej i złoży w tym zakresie pisemne oświadczenie, według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do ustawy. Treść samego oświadczenia opiera się jedynie na potwierdzeniu przez osobę fizyczną, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej. Jest to istotna zmiana z punktu widzenia osób uprawnionych do skorzystania z pomocy, ponieważ osoba uprawniona składa jedynie oświadczenie, które nie musi zostać poparte żadnym innym dokumentem urzędowym, który uprawniałby do skorzystania z darmowej pomocy prawnej. Ustawodawca wprowadził istotną zmianę dla osób...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX