Szulin Patrycja, Zadania organów nadzoru w zakresie kontroli zarządczej w JST

Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el. 2021
Status: Aktualny
Autor:

Zadania organów nadzoru w zakresie kontroli zarządczej w JST

Regionalne izby obrachunkowe, dokonując kontroli gospodarki finansowej, działają w oparciu o kryterium zgodności z prawem i zgodności dokumentacji ze stanem faktycznym. Z perspektywy kontroli zarządczej, kontrola dokonywana przez RIO stanowi niejako „sprawdzam” dla funkcjonowania kontroli zarządczej. Nie jest rzadkością, że w wyniku takiej kontroli zostają zidentyfikowane nieprawidłowości, których skutkiem może być wszczęcie postępowania w sprawie odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX