Zadania inwestycyjne gminy w świetle ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach - RIPOK - OpenLEX

Kosieradzka-Federczyk Agata, Zadania inwestycyjne gminy w świetle ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach - RIPOK

Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el. 2013
Status: Nieaktualny
Autor:

Zadania inwestycyjne gminy w świetle ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach - RIPOK

Jako zadania obowiązkowe gminy w zakresie utrzymania czystości i porządku ustawodawca wskazał również zadania inwestycyjne odnoszące się do zapewnienia budowy oraz utrzymania i eksploatacji następujących obiektów:

a) regionalnych instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych (dalej RIPOK),

b) stacji zlewnych, w przypadku gdy podłączenie wszystkich nieruchomości do sieci kanalizacyjnej jest niemożliwe lub powoduje nadmierne koszty,

c) instalacji i urządzeń do zbierania, transportu i unieszkodliwiania zwłok zwierzęcych lub ich części,

d) szaletów publicznych.

Inwestycje mogą być prowadzone samodzielnie przez gminę lub wspólnie z innymi gminami.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX