Balicki Andrzej, Zadania i kompetencje dyrektora ochrony środowiska

Komentarze praktyczne
Opublikowano: ABC
Status: Nieaktualny, stan prawny na: 17 lipca 2010 r.
Autor:

Zadania i kompetencje dyrektora ochrony środowiska

Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska oraz regionalny dyrektor ochrony środowiska są organami ochrony środowiska. Generalny Dyrektor jest centralnym organem administracji rządowej powoływanym i odwoływanym przez Prezesa Rady Ministrów. Do jego kompetencji należy m.in.: powoływanie i odwoływanie regionalnych dyrektorów ochrony środowiska, opiniowanie w ramach strategicznych ocen oddziaływania na środowisko, powiadamianie o możliwym transgranicznym oddziaływaniu na środowisko planowanego przedsięwzięcia, opracowywanie projektu listy obszarów Natura 2000, sporządzanie projektu krajowej strategii ochrony i zrównoważonego użytkowania różnorodności biologicznej. Regionalny dyrektor ochrony środowiska jest organem administracji rządowej niezespolonej. Do jego kompetencji należą m.in.: przeprowadzanie oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, oceny oddziaływania przedsięwzięcia na obszar Natura 2000 oraz sprawowanie nadzoru nad nim, wydawanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX