Zabezpieczenie powództwa - OpenLEX

Ulanowska Mirosława, Zabezpieczenie powództwa

Komentarze praktyczne
Opublikowano: ABC
Status: Nieaktualny, stan prawny na: 14 lipca 2022 r.
Autor:

Zabezpieczenie powództwa

W ustawie z dnia 17 października 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego – dalej k.p.c. – w Części II, w Tytule I, uregulowano zasady prowadzenia postępowania zabezpieczającego. Cechą charakterystyczną tego postępowania są: działanie sądu na wniosek, a w wypadkach wskazanych w ustawie z urzędu, możliwość udzielenia zabezpieczenia przed wszczęciem postępowania oraz w jego toku, tymczasowy charakter ochrony roszczenia pieniężnego lub niepieniężnego. Postępowanie zabezpieczające na mocy art. 13 § 2 k.p.c. może być prowadzone również w innych rodzajach postępowań unormowanych w kodeksie postępowania cywilnego.

Opracowanie ma na celu przybliżenie charakteru niniejszej instytucji oraz jej wpływu na czynności sędziego w toku rozstrzygania i rozpoznawania sprawy.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX