Wyznaczenie obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji - zagadnienia proceduralne - OpenLEX

Ostrowska Anna, Wyznaczenie obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji - zagadnienia proceduralne

Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el. 2017
Status: Aktualny
Autor:

Wyznaczenie obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji - zagadnienia proceduralne

1.Sposoby prowadzenia działań rewitalizacyjnych

Przygotowanie, koordynowanie i tworzenie warunków do prowadzenia rewitalizacji jest zadaniem własnym gminy o charakterze fakultatywnym (nieobowiązkowym).

Z przepisów przejściowych zawartych w ustawie z 9.10.2015 r. o rewitalizacji dalej u.r. - wynika, że procedura rewitalizacji uregulowana tą ustawą nie jest jedynym możliwym sposobem prowadzenia w gminach działań rewitalizacyjnych (art. 52 u.r.). Do dnia 31 grudnia 2023 r. gminy mogą przeprowadzić rewitalizację na trzy sposoby:

1)

na podstawie programu zawierającego działania służące wyprowadzeniu obszaru ze stanu kryzysu, uchwalonego przed dniem wejścia w życie powołanej ustawy, tj. przed dniem 18 listopada 2015 r. (w oparciu o Wytyczne Ministra Rozwoju w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020 ); albo

2)

na podstawie programu zawierającego działania służące wyprowadzeniu obszaru ze stanu kryzysu, uchwalonego po dniu wejścia w życie powołanej ustawy, tj. po 18 listopada 2015 r. (ale nie będącego gminnym...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX