Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el. 2019
Status: Aktualny
Autor:

Wytyczne KE do dyrektywy o klauzulach abuzywnych

Tytuł aktu prawnego

Wytyczne Komisji dotyczące wykładni i stosowania dyrektywy Rady w sprawie nieuczciwych warunków w umowach konsumenckich

Podmioty, których dotyczy akt prawny

przedsiębiorcy

konsumenci

Opis aktu prawnego

Dyrektywa 93/13/EWG w sprawie nieuczciwych warunków w umowach konsumenckich (dalej dyrektywa 93/13) zapewnia konsumentom ochronę przed nieuczciwymi warunkami we wszelkiego rodzaju umowach między przedsiębiorcami a konsumentami. Od jej wydania Trybunał Sprawiedliwości rozwija ogólne zasady dotyczące tej regulacji.

Opublikowane 27 września 2019 r. wytyczne Komisji przedstawiają w ustrukturyzowany sposób wykładnię, jakiej dokonał Trybunał w odniesieniu do kluczowych pojęć i przepisów dyrektywy 93/13 w kontekście konkretnych spraw rozpoznawanych przez sądy w państwach członkowskich.

I tak:

pkt 1 wytycznych dotyczy celów i zakresu dyrektywy 93/13;

pkt 2 odnosi się w szczególności do zasady minimalnej harmonizacji i relacji między przepisami dyrektywy a ogólnie rozumianym prawem krajowym;

w pkt 3 omówiono ocenę przejrzystości i (nie)uczciwości...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?