Konopacka Magdalena, Replin Maciej, Wyrok TSUE w sprawie Dziubak oraz jego konsekwencje prawne i ekonomiczne

Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el. 2019
Status: Aktualny
Autorzy:

Wyrok TSUE w sprawie Dziubak oraz jego konsekwencje prawne i ekonomiczne

Opinia rzecznika generalnego Giovanniego Pitruzzelli z 14.05.2019 r., C-260/18, Kamil Dziubak, Justyna Dziubak przeciwko Raiffeisen Bank International AG, EU:C:2019:405 – dalej opinia C-260/18, Dziubak – sporządzona została w związku z wnioskiem o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożonym przez Sąd Okręgowy w Warszawie. Charakter opinii jest wprawdzie niewiążący, jednak Trybunał Sprawiedliwości zwraca się do rzecznika o przeprowadzenie szczegółowej analizy prawa UE, prawa krajowego oraz niejednokrotnie analizy porównawczej po to, aby usprawnić procedurę wydawania wyroku i odnaleźć argumenty za przyjęciem określonego stanowiska. Najczęściej zatem TS podziela argumentację rzecznika, bądź przynajmniej jego podstawowe wnioski, stąd też wyrok TS z 3.10.2019 r., C-260/18, Kamil Dziubak i Justyna Dziubak przeciwko Raiffeisen Bank International AG, EU:C:2019:819 – dalej wyrok C-260/18, Dziubak – w dużej mierze pokrywa się z proponowaną przez rzecznika treścią. Ocena TS jest z kolei wiążąca dla sądu krajowego zadającego pytanie, pozostawiając mu analizę stanu faktycznego i zastosowanie wskazanej interpretacji prawa unijnego tak, aby zrealizowany został cel i treść naruszanego przepisu. Wyroki TS służą jednak również zapewnieniu jednolitej interpretacji prawa unijnego w całej UE i w odniesieniu do analogicznych stanów faktycznych mają charakter wiążącego precedensu (nawet jeżeli w doktrynie polskiej w odniesieniu do systemów kontynentalnych nazwano by go precedensem de facto) dla wszystkich sądów we wszystkich państwach członkowskich Unii .

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX