Szewczyk Helena, Sokołowska Anna, Wynagrodzenia pracowników samorządowych – dodatki do wynagrodzenia, regulamin wynagradzania

Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el. 2013
Status: Aktualny
Autorzy:

Wynagrodzenia pracowników samorządowych – dodatki do wynagrodzenia, regulamin wynagradzania

W świetle art. 36 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych – dalej u.p.s., zwanej również pragmatyką samorządową. pracownikom samorządowym przysługuje wynagrodzenie stosownie do zajmowanego stanowiska pracy oraz posiadanych kwalifikacji zawodowych. Pracownikowi samorządowemu przysługuje obligatoryjnie wynagrodzenie, dodatek za wieloletnią pracę, nagroda jubileuszowa oraz jednorazowa odprawa w związku z przejściem na emeryturę lub rentę z tytułu niezdolności do pracy oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne na zasadach określonych w odrębnych przepisach.

W poniższym komentarzu praktycznym opisano dodatki do wynagrodzenia zasadniczego, które przysługują pracownikom samorządowym.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX