Culepa Michał, Wynagrodzenia ławników i biegłych sądowych

Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el. 2019
Status: Nieaktualny
Autor:

Wynagrodzenia ławników i biegłych sądowych

W komentarzu omówiono tryb powoływania ławników do składu orzekającego i ich kompetencje, jak również kwestię rekompensat pieniężnych, diet i zwrotu kosztów podróży przysługujących ławnikom będącym pracownikami. Komentarz dotyczy również trybu ustanawiania biegłych sądowych oraz stawek wypłacanego im wynagrodzenia.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX