Wymogi dla pomieszczeń podmiotu leczniczego i praktyk zawodowych w świetle nowego rozporządzenia - OpenLEX

Paszkowska Małgorzata, Wymogi dla pomieszczeń podmiotu leczniczego i praktyk zawodowych w świetle nowego rozporządzenia

Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el. 2019
Status: Nieaktualny
Autor:

Wymogi dla pomieszczeń podmiotu leczniczego i praktyk zawodowych w świetle nowego rozporządzenia

Zgodnie z prawem do prowadzenia działalności leczniczej podmiot wykonujący działalność leczniczą – dalej PWDL powinien posiadać odpowiednie pomieszczenia. Szczegółowe wymogi dla tych pomieszczeń reguluje rozporządzenie wykonawcze do ustawy z 15.04.2011 r. o działalności leczniczej – dalej u.d.l. Przedmiotem niniejszej analizy jest przedstawienie najważniejszych regulacji prawnych zawartych w nowym rozporządzeniu dotyczącym pomieszczeń PWDL tj. rozporządzeniu Ministra Zdrowia z 26.03.2019 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą – dalej rozporządzenie z 2019 r. Powyższe rozporządzenie weszło w życie 1.04.2019 roku.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX