Wykorzystywanie bez uzasadnienia przepisów antycovidowych w inwestycjach budowlanych a zakres odpowiedzialności organów... - OpenLEX

Wasilewski Filip, Wykorzystywanie bez uzasadnienia przepisów antycovidowych w inwestycjach budowlanych a zakres odpowiedzialności organów administracji publicznej

Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el. 2020
Status: Aktualny
Autor:

Wykorzystywanie bez uzasadnienia przepisów antycovidowych w inwestycjach budowlanych a zakres odpowiedzialności organów administracji publicznej

Od 8.03.2020 r. do 5.09.2020 r. obowiązywał art. 12 ustawy z 2.03.2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych – dalej u.s.r.c. – zwalniający uczestników procesu inwestycyjnego dotyczącego inwestycji powstających w związku z przeciwdziałaniem COVID-19 z konieczności stosowania w pewnym zakresie przepisów m.in. ustawy z 7.07.1994 r. – Prawo budowlane – dalej pr. bud. – co doprowadziło do rozpoczęcia szeregu inwestycji budowlanych budzących wątpliwość odnośnie do powiązania ich przeznaczenia z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. W nawiązaniu do powyższych regulacji przedmiotowe opracowanie omawia, jakie instrumenty prawne posiadają organy państwowe, które zmagają się z problemem wykorzystania art. 12 u.s.r.c. niezgodnie z celem tej regulacji.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX