Kwiatkowska Monika, Wykonywanie zawodu farmaceuty w świetle nowej ustawy

Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el. 2020
Status: Nieaktualny
Autor:

Wykonywanie zawodu farmaceuty w świetle nowej ustawy

1.Zagadnienia wstępne

Zawód farmaceuty zaliczany jest do wolnych zawodów oraz do tzw. zawodów zaufania publicznego, o których mowa w art. 17 ust. 1 Konstytucji RP. Cechuje go wymóg posiadania wysokich umiejętności fachowych, ukończenia wyższych studiów oraz odbycia specjalizacji i ciągłego doskonalenia zawodowego. Farmaceuta jest także samodzielnym zawodem medycznym, czego odzwierciedleniem jest art. 2 ustawy z 10.12.2020 r. o zawodzie farmaceuty – dalej: u.z.f. Zawód farmaceuty należy też do zawodów regulowanych, których wykonywanie uzależnione jest od spełnienia wymagań kwalifikacyjnych i warunków określonych w przepisach prawa. Osoba, która posiada prawo wykonywania zawodu farmaceuty, ma prawo posługiwać się tytułem „farmaceuta”. Trzeba jednak pamiętać, iż uzyskanie prawa wykonywania zawodu farmaceuty nie jest ostatnim etapem jego doskonalenia zawodowego. Podobnie jak inne wolne zawody farmaceuta pogłębia wiedzę w ramach kształcenia podyplomowego. Jest też obowiązany do uczestnictwa w ciągłym szkoleniu...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX