Komentarze praktyczne
Opublikowano: ABC
Autor:

Wyjaśnienie stanowiska stron i próba ich pojednania, [w:] Bladowski Bogdan, Metodyka pracy sędziego cywilisty, LEX 2013

Wyjaśnienie stanowiska stron i próba ich pojednania

Na początku rozprawy strony – najpierw powód, a następnie pozwany – zgłaszają ustnie swe żądania i wnioski oraz przedstawiają twierdzenia i dowody na ich poparcie; mogą one ponadto podawać podstawy prawne swych żądań i wniosków. Żądania odnoszą się do przedmiotu rozpoznania i rozstrzygnięć sądu (np. gdy powód popiera wytoczone przez siebie powództwo, a pozwany wnosi o oddalenie powództwa i przysądzenie mu od powoda kosztów procesu). Wnioski natomiast (a także zarzuty) dotyczą samego postępowania i różnych kwestii formalnych w nim występujących (np. wniosek o zawieszenie postępowania, o odroczenie rozprawy i dopuszczenie dowodów).

Strona zgłaszająca żądanie lub wniosek obowiązana jest jednocześnie odpowiednio go uzasadnićprzez przytoczenie określonych twierdzeń i powołanie dowodów. Każda ze stron obowiązana jest złożyć oświadczenie co do twierdzeń strony przeciwnej dotyczących okoliczności faktycznych istotnych dla rozstrzygnięcia sprawy. Gdy strona nie składa takiego oświadczenia,...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?