Wydziały egzekucyjne - OpenLEX

Grajewski Artur, Wydziały egzekucyjne

Komentarze praktyczne
Opublikowano: LEX/el. 2019
Status: Aktualny
Autor:

Wydziały egzekucyjne

Uchwalając nowe ustawy komornicze – ustawę z dnia 28 lutego 2018 r. o kosztach komorniczych; dalej u.k.k. oraz ustawę z dnia 22 marca 2018 r. o komornikach sądowych; dalej u.k.s., ustawodawca uznał, że konieczne jest stworzenie sieci profesjonalnych, wyspecjalizowanych w problematyce egzekucyjnej wydziałów na wzór istniejących sądów gospodarczych (art. 12 ust. 7 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych; dalej u.s.p.). Przyjęte rozwiązania uwzględniają przede wszystkim złożoność materii objętej przepisami regulującymi postępowanie zabezpieczające i egzekucyjne, ich specyfikę, jak też konieczność umożliwienia sądom sprawowania realnego nadzoru judykacyjnego nad działalnością komorników sądowych. W zamyśle projektodawców w ten sposób miało powstać kilkadziesiąt (co najmniej jeden w każdym z 46 okręgów sądu okręgowego) silnych kadrowo wydziałów, mogących sprawnie, również pod względem organizacyjnym, rozpoznawać sprawy związane z postępowaniem egzekucyjnym, odciążając w ten sposób wydziały cywilne i inne sądy. Początkowo przepisy te miały wejść w życie z dniem 1 stycznia 2019 r. (razem z ustawami komorniczymi), jednakże termin ten został przesunięty o rok. Wszystko wskazuje na to, że tym razem tak nie będzie i wydziały egzekucyjne rozpoczną funkcjonowanie.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX