Waślicki Tadeusz, Wycena i prezentacja rozliczeń międzyokresowych oraz rezerw

Komentarze praktyczne
Opublikowano: ABC
Status: Aktualny
Autor:

Wycena i prezentacja rozliczeń międzyokresowych oraz rezerw

Rozliczenia międzyokresowe oraz rezerwy pozwalają na ujęcie w księgach rachunkowych, a co za tym idzie – w sprawozdaniu finansowym, ogółu operacji gospodarczych dotyczących danego roku w sposób prawidłowy pod względem przyporządkowania przychodów i kosztów do właściwych okresów. Tym samym, umożliwiają one wyodrębnienie zdarzeń, które powinny kształtować wynik finansowy roku obrotowego oraz tych, które, zaliczone do aktywów bądź pasywów na dzień bilansowy, wpływać będą na wynik dopiero w okresach następnych. Prawidłowe tworzenie rezerw oraz rozliczanie kosztów i przychodów pomiędzy okresami sprawozdawczymi ma istotne znaczenie dla rzetelnego i jasnego przedstawienia sytuacji majątkowej, finansowej oraz wyniku finansowego jednostki prowadzącej rachunkowość. Stanowi ono także instrument, pozwalający uwzględniać zasadę memoriału oraz zasadę współmierności przychodów i kosztów. Tym właśnie zagadnieniom został poświęcony niniejszy komentarz.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX